ปก บทความในรมยสาร|FullPaper download
13-1-58 1.การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Management of Tourist Attractions in Buriram Province with GeoinformationTechnology
ชลาวัล วรรณทอง 1/ สุพรรณี ชะโลธร 2/ จุมพล วิเชียรศิลป์ 3
2.แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการทำบายศรีเชิงพาณิชย์ในสถานศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Guideline for commercial promotion of creation of Bai Sri by indigenous
knowledge of Educational Institutions in Bangkok and Vicinity
ดนยาพันธ์ สรรพกิจ 1 / วิศนี ศิลตระกูล 2 / อัญชลี จันทาโภ 3
3.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
The development of the training course for promoting the classroom Research competency of the teachers in the primary
schools in the Lower Northeast
ขนิษฐา ศรีตะวัน 1/ สุดา ทัพสุวรรณ 2/ ศิริ เจริญวัย 3/ สงวนพงศ์ ชวนชม 4
4.การพัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
The Teacher Development in Secondary Schools under Secondary Educational Service Area Office 32
กิติวัชร ถ้วยงาม 1/ สุนทร โคตรบรรเทา 2/ บรรพต วงศ์ทองเจริญ 3
5.กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
The process of Entrepreneur Development in the University Business Incubator Project in the Lower Northeast
ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล
6.การศึกษาราชาศัพท์ในหนังสือ “สาส์นสมเด็จ”
A Study of Royal Language in the Books ‘SANSOMDET’
มณฑกาญจน์ สิทธิสาร 1/ สมเกียรติ รักษ์มณี 2
7.ผ้าใยไผ่และผ้าฝ้าย : การวิจัยปฏิบัติการเปรียบเทียบความคงทนของกระบวนการฟอกย้อมสีครามธรรมชาติเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน
Bamboo and Cotton Fabrics : A Comparative Action Research of Durability and Natural Indigo Dying Process for
Creative Economy of Community
พองาม บุบผาไชย 1/ ซิสิกกา วรรณจันทร์ 2/ พิสิฏฐ์ บุญไชย 3
8.การศึกษาชื่อสกุลคนไทยที่เหมือนกับชื่อจังหวัด และอำเภอภาคอีสาน
A study of identity of Thai surname with the name of province and district in the North-East
พรทิพย์ ครามจันทึก 1/ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ 2/ วิไลศักดิ์ กิ่งคำ 3
9.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไร
Factors affecting the Efficiency of Employee’s Performance In a Non-Profit Organization
รัตน์ชนก จันยัง 1/ ดารณี พิมพ์ช่างทอง 2/ รัชตา มิตรสมหวัง 3
10.การสำรวจความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
A Survey of Buriram Rajabhat University Students’ Awareness Towards Joining the ASEAN Community
รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
11.รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน :
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
The model of public participation in monitoring and examining performances of local administrative organization
on infrastructure aspect : A case study of Huai Pho Sub-District
Municipality in Kalasin province
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
12.สมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์โดยการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
Competency of administrators in sub-district administrative organizations in Buriram province according to Criteria of Public Sector Management Quality Award
สถาพร วิชัยรัมย์ 1/ ไชยา ยิ้มวิไล 2
13.การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
Comparison of Effects of Learning Socio-scientific Issues using the
Mix Methods based on the Scientific Method and the 7-E Learning
Cycle Approach on Argumentation and Analytical Thinking
of Grade 9 Students with Different Achievement Motivations
สุรศักดิ์ สีระสูงเนิน 1/ จีระพรรณ สุขศรีงาม 2/ บุษรา ยงคำชา 3/ ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง 4
14.การพัฒนากลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The development of motivation strategy for performance of the private school teachers in the Northeast
ธนา ดุจเพ็ญ 1/ โกวิท วัชรินทรางกูร 2/ กระพัน ศรีงาน 3
15.ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรณีศึกษา : นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2556
Opinions of students on the Aesthetics and Local Wisdom courses :
A case study of Regular students of Buriram Rajabhat University
in the academic year 2013
ธงรบ ขุนสงคราม
16.รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยบารมี 10 ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
The model of leadership development based on Dasaparami in Theravada Buddhism
อุดม ชัยสุวรรณ 1/ พระใบฎีกาเสน่ห์ญาณเมธี 2/ ไพฑูรย์ รื่นสัตย์ 3/ พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ 4
17.แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Guidelines for developing research problem derived from Community’s needs of Samet Village, Nong Teng
Sub-district, Krasang District, Buriram Province
อุทิศ ทาหอม 1/ พิชิต วันดี 2/ สำราญ ธุระตา 3
18.บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) เขมร “ถกสยาม”
ณภัทร เชาว์นวม

ปีที่13 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน) ปี 2558
Vol.13 No.1 (Janualy-April) 2015

ปีที่13 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน) 2558

ใส่ความเห็น