ปก บทความในรมยสาร   FullPaper download
pok1412559 1.ความรู้ : เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง ใน เดอะ ว็อบช็อท ครอนิเคิล ของจอห์น ชีเวอร์
คมเดือน โพธิสุวรรณ / สุทัสสี สมุทรโคจร
2.คำเรียกชื่อโรคในระบบการแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :กรณีศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
วาสินี มีเครือเอี่ยม / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ / เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา
3.เสื้อบ้าน : ใจบ้าน และวัด การต่อรองความสัมพันธ์และการสร้างตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม
เบญจวรรณ สุขวัฒน์  / โสภี อุ่นทะยา
4.กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี
ชัยวัฒน์ ไชยสุข / สมเกียรติ รักษ์มณี 
5.อุปลักษณ์เชิงรูปธรรม (Ontological Metaphor) ในภาษาไทย
ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์    
6.การศึกษาคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาจีนกลาง : กลวิธีการใช้ของนิสิตนักศึกษาและวิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ณัฐวุฒิ สุขประสงค์ / เยว่ ฮุย   
7.การเปรียบเทียบคำศัพท์ที่ใช้ในอาชีพทำนาในภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วง
หวง เชิง เต๋อ / วรวรรธน์ ศรียาภัย  
8.ศักยภาพของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สถาพร วิชัยรัมย์ / รชต อุบลเลิศ / ธัญญรัตน์ คะเนวัน / ประชัน คะเนวัน     
9.การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ปิยากร หวังมหาพร / ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ / สุรัตน์ โคอินทรางกูร / ธิติ ศรีใหญ่ 
10.ภาวะผู้นำของคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่มีผลต่อการบริหารจัดการสู่ประชาคมอาเซียน
เอมอร แสวงวโรตม์ / กิ่งแก้ว ปะติตังโข/ นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
11.รูปแบบการกล่อมเกลาทางสังคมสู่วิถีความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน รัฐ-บ-ว-ร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)
สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน / สัญญา เคณาภูมิ / เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร / สุทธิพันธ์ อรัญวาส
12.การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รุ่งนภา เมินดี
13.แนวทางการจัดการป่าชุมชนริมลำนํ้าชี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
อุทิศ ทาหอม
14.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์
สมคิด สาลี / วิชัย พันธนะหิรัญ / สถาพร มนต์ประภัสสร 
15.การศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนพาซาญ่า
จรัสพิมพ์ วังเย็น / พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ / นพดล อินทร์จันทร์ / วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ 
16.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ดิษยภัทร ไชยพิเดช / บรรจบ บุญจันทร์ / สรรฤดี ดีปู่ / จตุรงค์ ธนะสีลังกูร 
17.รูปแบบภูมิปัญญาการจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรขา อินทรกำแหง
18.รูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์
นงลักษณ์ ทองศรี / กิ่งแก้ว ปะติตังโข / นลินทิพย์ พิมพ์กลัด 
19.องค์ประกอบการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสานใต้
วินิรณี ทัศนะเทพ / โกวิท วัชรินทรางกูร / ศรีเพ็ญ พลเดช 
20.การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกับวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาต่างกัน
ศิราธร มณีทอง / ชาติไทย แก้วทอง / น้อย เนียมสา 
21.รูปแบบการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขต อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ศิริพงษ์ วีระภัทรกุล / สัญญา เคณาภูมิ 
22.รูปแบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พีระพงษ์ พันธุ์พินิจ  / ประเสริฐ ภู่เงิน  / ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ 
23.ประสิทธิภาพการนำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติกรณีศึกษา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์
24.การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางพฤติกรรมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา โดยใช้ RTI MODEL
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต / วัชราภรณ์ สุราช / รสสุคนธ์ อุดม / สุรีย์พร สุวรรณพงษ์ / จุฑารัตน์ แสงเลิศ 
25.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา
26.การเปลี่ยนแปลงหัตถกรรมจักสาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ / สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง  / อำนาจ เย็นสบาย  / อุดมศักดิ์ สาริบุตร 
27.การมีส่วนร่วมในจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วิลาวัลย์ ปักกาเวสา / ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง / สุทัศน์ แก้วคำ
28.รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์
ศิริเทพ วีระภัทรกุล / ยุภาพร ยุภาศ / ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ / วิทยา เจริญศิริ 
29.จากเมืองอารยธรรมเข้าสู่เมืองกีฬา
อรรถกร จัตุกูล
30.การนำนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 11
วิษณุ ปัญญายงค์ / ปิยากร หวังมหาพร 
31.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดสุรินทร์
ธิติ ศรีใหญ่ / ปิยากร หวังมหาพร 
32.บทปริทัศน์หนังสือ:อ่านใหม่ เมืองกับชนบทในวรรณกรรมไทย
สันติภาพ ชารัมย์

ปีที่14 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน) 2559