Rommayasan_cover

1.8 E โมเดล*: นวัตกรรมประสิทธิสภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคสมัยใหม่
8 E Model : Modern Organization Management Innovation
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2.ความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างความเป็นชาย–ความเป็นหญิง ในหนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”
Power Relations between Masculinity and Femininity in the Book Series “Muea Khunta Khunyai Yang Dek”
วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3.พลวัตทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติลาว
Socio – cultural dynamics in political aspect in Laos national inspiration songs
นิศานาจ โสภาพล
4.อัตลักษณ์การสร้างสรรค์ชื่อเรื่องในวรรณกรรมเรื่องสั้นของทัศนาวดี
Identity on Title Creation in Short Stories of Thassanawadee
สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร
5.The Simplifcation of Complex Onsets in the Sequence of Stop_Obstruent in Khmer Loanwords in Thai
Chom  Sonnang
6.ความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ในคำาประสมในภาษาไทยและภาษาจีน
Metaphorical Meaning of The Word “Face” in the Compound Words in Thai and Chinese
เสี่ยว หยูน หยาง
7.การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
The Study of Language and Culture in Folk Songs,Chaloem Phra Kiat District, Nakhon Ratchasima Province
จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
8.หน่วยสรรพนามที่ใช้เชื่อมโยงความโดยการอ้างถึงในกฎหมายตราสามดวง*
Pronouns used as Cohesive Device to Reference in the Law of the Three Seals
ศิขรินทร์ แสงเพชร 
9.กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องในสารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Naming Strategies of the Features Written on the Occasion of the Celebrations of the Sixtieth Anniversary of His Majesty King Bhumibol’s Enthronement
กุลวดี พุทธมงคล
10.คน สัตว์ สวนสัตว์: จริยธรรมแห่งการดูแล
Human, Animal and Zoo: the ethic of caring
เอนก  สุวรรณบัณฑิต 
11.ความเป็นหลังนวยุคของ นิโคโล มาเคียเวลลี ตัดสินในหนังสือเจ้าผู้ปกครอง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษณ์ วิธาน
Postmodernism of Nicolo Machievalli Justifed in “The Prince”:An Analytic, Appreciative and Applicative Study
วีระชัย  ยศโสธร
12.บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Roles of Local Administrative Organization to Improving Quality of Life of Older People in Muang Sam Sip District, Ubon Ratchathani Province
สรรยา  รักพงศ์
13.กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมของชุมชนบ้านหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
The Process of Promoting Ethics based on Community’s Original Faith Identity of Ban Nong Yang Kham, Kong Nang Sub-District, Tha Bo District, Nong Khai
พระมหายศสรัลล์ จันทะสูนย์ 
14.พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก ของประชาชนกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางานในเขตอำ เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Communication Behavior and Use of Facebook among People of School Age and Working Group in Mueang District, Buriram Province
ภานุวัฒน์ แก้ววงศ์
15.การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือ กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
Application of Geographic Information System to Analyze SuitableArea for Planting Kwao Krua; Case Study of Chon Buri Province.
อาทิตย์ อัศวพันธุ์นิมิต
16.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบให้คะแนนหลายค่า โดยวิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็นวิธีเบส์เซียน และวิธีโพลี-ซิปเทสท์
A Comparison of the Efficiency of Likelihood Ratio Test, Batesian and Poly-SIBTEST Procedures in Detecting Differential Item Functioning for Polytomous Scored Items
อาวีพร ปานทอง
17.ความสำาคัญทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
Cultural Significance of Cultural Tourism Destinations in Nong Khai and Vientiane Capital, Laos PDR
โอชัญญา บัวธรรม
18.กระบวนการทำากระปือ ของอาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล อำาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
Kra-Peu Making Process of Ajarn Suwat Yuthaekun at Nong Ki District Buriram Province, Thailand.
วีระยุทธ สุทโธ
19.ปัจจัยภาวะผู้นำาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Leadership Factors Affecting to the Effectiveness of Decentralization Practicing on the Promotion of Life Quality of Local Administrative Organizations
ชัยมงคล เลี้ยงผ่องพันธ์
20.กระบวนการทำาวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวในภาคอีสาน
The Commodifcation of Cultures in the Tourism Industry in Northeast Thailand
พิทักษ์ น้อยวังคลัง
21.การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พื้นที่เพาะปลูกจังหวัดชลบุรี
Application of GIS to preserve Cultivated Area in Chon Buri Province
ธนิก ไม้น้อย
22.การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Using of social network to organize learning activities on course 3D animation for Student of the Program of Computer Art and Design,Buriram Rajabhat University
จิรายุฑ ประเสริฐศรี
23.บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
บันทึกการเดินทางของ อ็องรี มูโอต์ ในสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลาง ส่วนอื่น ๆ: เรื่องของ “สยาม กัมพูชา ลาว” จากคำาเล่า ของ “คนฝรั่งเศส”
Voyage dans les Royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de I’Indo-chine, par feu Henri Mouhot, naturaliste français:Journey Record of “Siam Cambodia Laos” from the tale of “France”.
ณภัทร เชาว์นวม

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม>>

ปีที่ 14 ฉบับที่3 (กันยายน-ธันวาคม) 2559