ดาวน์โหลดฉบับเต็ม>>

สารบัญ

ชื่อเรื่อง หน้า
1.บุคลาธิษฐาน : อุปลักษณ์ในมุมมองทางภาษาศาสตร์ปริชาน
Personification: Metaphor in Cognitive Linguistic
ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
Palita Phonpradapphet
21
2.ระบบเสียงภาษาไตคำตี่
Tai-Khamti Phonology
วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
Wilaisak Kingkham
31
3.บทบาทนางยักษ์ในการแสดงโขนและละครรำ
The Significant Role of Female Demon in Khon Performance and Dance-Drama
จิรัชญา บุรวัฒน์ / ผุสดี หลิมสกุล
Jiratchaya Burawat / Phusadee Limschoon
51
4.ลีลาภาษากระทบใจในนวนิยายเรื่อง “หญิงคนชั่ว” ของ ก.สุรางคนางค์
The language style in the novel “Ying Khon Chaw” of K. Surangkhang
เชษฐา จักรไชย / วรวรรธน์ ศรียาภัย / สมเกียรติ รักษ์มณี / สิงห์คำรักป่า
Chettha Chakchai / Worravat Sriyapai / Somkiat Raksamanee / Singhkham Rakpa
63
5.มโนอุปลักษณ์การเมืองในบทกวีรางวัลพานแว่นฟ้า
Political Conceptual Metaphor in Poem of Phan Waen Fa Award
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
Bunsanoe Triwiset
73
6.การศึกษาแนวคิดของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
A Study of Literature Folk Wisdom Teachers Living Around
the Songkhla Lagoon Basin Concepts
บุษกร โกมลตรี / อำนาจ เย็นสบาย / วิรุณ ตั้งเจริญ / ประพนธ์ เรืองณรงค์
Busakorn Komoltree / Amnard Yensabai / Wiroon Tungcharoen / Praphon Reungnarong
93
7.พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Reading Behavior of Undergraduate Students of the Faculty of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat University
สมศักดิ์ พันธ์ศิริ / สินทรัพย์ ยืนยาว
Somsak Phansiri / Sinsup Yuenyaw
107
8.“อีสา” หญิงแพศยา…มารดาที่ดี
“Isa” Prostitute or A Good Mother
พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์ / พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
Pornchok Pechaya Usomboon / Pornsawan Suwannathada
119
9.การสร้างคำในโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร
Word Formation in Ethnic’ Astrology in Sakon Nakhon Basin
สถิตย์ ภาคมฤค / วรวรรธน์ ศรียาภัย / บุญยงค์ เกศเทศ / จารุวรรณ เบญจาทิกุล
Satit pakmaluk / Warawat Sriyabhaya / Boonyong Ketthet / Jaluwun banjathikul
129
10.หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เรื่อง มงคลนามกับความเชื่อของคนไทย
Supplementary Reading Books for Foreign Learners on “The Auspicious Names and Beliefs of Thai People”
ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ / วิชชุกร ทองหล่อ
Sirilak Charoenram / Witchukorn Thonglo
137
11.การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมแซนโฎนตากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์
The Development of Art Performance from Sean Donta ceremony of Thai-Khmer Ethnic Group in Surin Province
วิลาวัณย์ ประวาสุข / คนึงนิตย์ ไสยโสภณ / บุญยัง หมั่นดี
Wilawan Prawasook / Khanuengnit Saiyasophon / Boonyang Mandee
145
12.ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Communication Strategy to build up and promote Organizational Identity among Rajabhat University in Bangkok to get prepared for the advent of AEC
สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
Suwaluk Huangyen
157
13.รูปแบบการบริหารการเสริมพลังอำนาจครูให้สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษในการสอนเนื้อหาวิชาหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล
An Administration Model for Empowering Teachers to Integrate English in Teaching Content Subjects of World-Class Standard Schools
ประนอม ไชยวิชิต / สุนันทา วีรกุลเทวัญ / สมใจ ภูมิพันธุ์
Pranorm Chaiwichit / Sunantha Wirakunthewan / Somchai Phumphan
171
14.การประเมินศักยภาพของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
The Potential Evaluation of Buriram Town Municipality on Preparedness to enter to ASEAN Economics Community
ไพวรรณ วรปรีดา / ธนพัฒน์ จงมีสุข / ภัทรพล ทศมาศ / สากล พรหมสถิตย์ /
รชต อุบลเลิศ / คมขำ สินธุรัตน์
Paiwan Worapreeda / Thanapat Jongmeesuk / Pattarapon Tossamas /
Sakon Phromsathit / Rachata Ubollert / Khomkam Sinturat
181
15.สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Situation and Problems of Instructional Management for Undergraduate Students
in Computer Programs from the Universities in the Northeast of Thailand
กมลรัตน์ สมใจ / ทรงศักดิ์ สองสนิท / สนิท ตีเมืองซ้าย
Kamolrat Somchai / Songsak Songsanit / Sanit Teemueangsai
189
16.Using Graphic Organizers to Improve Undergraduate Students’ Reading Comprehension at Buriram Rajabhat University
การใช้ผังกราฟฟิกเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Pallapa Lertcharoenwanich / Chongrak Liangpanit
พัลลภา เลิศเจริญวนิช / จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
201
17.สถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย
State of Body of knowledge of network research in Thai Higher Education
จิรายุ ชาติประสพ / อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
Jirayu Chartprasop / Achakorn Wongpreedee
211
18.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Administration Factors Affecting the Administration according to Good Governance of the Secondary Schools in the Northeastern Region
สมจิต มุ่งกลาง / สุดา ทัพสุวรรณ / ศิริ เจริญวัย / สงวนพงศ์ ชวนชม
Somchit Moongklang / Suda Tapsuwan / Siri Charoenwai / Sanguanpong Chuanchom
223
19.การพัฒนาแผนกลยุทธ์ความร่วมมือของชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Development of a Strategic Plan on Community Partnership Coordination for Basic Education Management
วีระศักดิ์ อรุณโน / ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ / ชัยยงค์ พรหมวงศ์
Veerasukd Arunno / Chumsak Inrak / Chaiyong Phromwong
233
20.การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
The Performance of Internal Quality Assurance in Schools Obtaining Standard
Certification from The Office of National Education Standard and Quality
Assessment under Nakhon Si Thammarat Educational Service Area Office 4
ขวัญสุดา เกิดสมบัติ / อโนทัย ประสาน / สมพร ญาณสูตร
Khwansuda Kerdsombut / Anotai Prasan / Somporn Yannasut
243
21.วาทกรรมคำอวยพรในวรรณกรรมคำผูกแขนอีสาน
Discourse of Blessing Words Used in the Literature for I-san Moral Ceremony of Binding Wrist
พงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์ / ปฐม หงษ์สุวรรณ / วิชยา โยชิดะ
Phongthawat Jaroonthitiwat / Pathom Hongsuwan / Wichaya Yoshida
253
22.การบรรเลงตรัวในวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : กรณีศึกษา คณะอิสาณพันปี จังหวัดบุรีรัมย์
Trua Performance of Mahoree-Puenban Band in Southern Isan:A Case Study of Isan- Panpee Band, Buriram Province
เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ / สรวงสุดา สิงขรอาสน์
Chaowalit Chakhamhai / Suangsuda Singkhornart
263
23.การจำแนกพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท กรณีศึกษาจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
Classification of Cassava Planted Area Using LANDSAT Satellite Data:
A Case Study of Banteay Meanchey Province, Cambodia
Sopheak Pen / สุพรรณ กาญจนสุธรรม / แก้ว นวลฉวี / ณรงค์ พลีรักษ์
Sopheak Pen / Supan Karnchanasutham / Kaew Nualchawee / Narong Pleerux
275
24.การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Personnel Administration of Buriram Rajabhat University
ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ / ประชัน คะเนวัน / ผดุงชาติ ยังดี
Natthawat Choksutthisawat / Prachan Khanewan / Phadungchat Youngdee
287
25.การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ)
An Analysis of The Potential of Air Transport Services: Ubon Ratchathani International Airport to Promote Tourism in Lower North-Eastern, Thailand (Yasothon Ubon Ratchathani Sisaket and Amnat Chareon)
ธิตินันธุ์ ชาญโกศล / ณัฐพัชร์ เรืองมณีญาต์ / ฐิตินันท์ วารีวนิช / นิพนธ์ ระวียัน
Thitinan Chankoson / Nattapat Ruaengmaneeya /Thitinant Wareewanich / Nipont Raviyan
299
26.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย
Thai Sunday Buddhist Study Centers: A development model for participatory community education management
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์) / ทรงคุณ จันทจร / มาริสา โกเศยะโยธิน
Phra Rachapariyat Moli (Suthat) / Songkoon Chantachon / Marisa Koseyayothin
315
27.Viet Kieu: Identity and adaptation processes of living in the North-east of Thailand
เหวียต เกี่ยว: อัตลักษณ์และกระบวนการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในภาคอีสาน
สุนทร พรรณรัตน์ / ทรงคุณ จันทจร / ศาสตรา เหล่าอรรคะ
Soonthorn Punnarat / Songkoon Chantachon / Sastra Lao-akka
323
28.การสร้างสรรค์งานศิลปะไตรองศะในงานจิตรกรรมไทยรัตน์โกสินทร์
Creative decoding of Tri-Ongsa art in the Rattanakosin period
ยศนันท์ แย้มเมือง / ทรงคุณ จันทจร / มาริสา โกเศยะโยธิน
Yossanan Yammuang / Songkoon Chantachon / Marisa Koseyayothin
333
29.บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
อ่านเมือง เรื่องคนกรุง : วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพื้นที่
อุภาวัณณ์ นามหิรัญ /
Uphawan Namhiran
345

ปีที่ 15 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน) 2560