spacail
Download Full Paper >>


Effects of Reading for Interpretation Handout on Reading Ability of English Program Students of Buriram Rajabhat University Surachai Piyanukool
ผลของการใช้เอกสารประกอบการสอนที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Surachai Piyanukool
สุรชัย ปิยานุกูล

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู
The Use of English Camp Activities as a Strategy for Increasing Students’ Motivation and Enhancing Student Teachers’ Creativity
ปณชนก ชาญไววิทย์
Panachanok Chanwaiwit

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์
Extended Development and Local Wisdom Transmit in Making for Creative Ceramics ware form Buriram
วัชระ วชิรภัทรกุล / วีระ เนตราทิพย์ / ปราโมทย์ ปิ่นสกุล / กฤษดากร เชื่อมกลาง / พนิช สมสะอาด
Watchara Wachiraphatkun / Wira Natrathip / Pramot Pinsakun / Kritsadakon Chueamklang /
Panich Som-sa-ard

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : บ้านปะคำสำโรง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2
Research for Building Local Wisdom Media Innovation for Sustainable Development : A Case Study of Pakamsamrong Villagev, Toomyai Sub District, Kumuang District, Buriram Province Phase 2
สุจิตรา ยางนอก
Sujitra yangnok

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


ความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
Finance and Banking Students’ Satisfaction, Faculty of Management Science,Buriram Rajabhat University towards Learning Facility Support
รวีพรรณ อุตรินทร์ / ณัฐวุฒิ ชูขวัญ / รัชนีกร บวรชาติ / เกษมะณี การินทร์
Raweepan Uttarin / Nattawut Chukhuan / Ratchaneekorn Bovornchat / Ketmanee Karin

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Sources of Motivation for study selection in Early Childhood Education at Faculty of Education Buriram Rajabhat University
นิตยา บรรณประสิทธิ์ / มัลลิกา เจริญพจน์ / วราลี โกศัย / วิไลวรรณ ศิริเมฆา /ธนากร เทียมทัน / วิภารัตน์ อิ่มรัมย์
Nitaya Banprasit / Manlika Charoenphot / Warali Ko sai / Wilaiwan Sirimekha /Thanakon Thiamthan / Wipharat Imram

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


โปรแกรมพัฒนาจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสกลนคร
The Mental Development Program of Detainees in Sakon Nakhon Province Prison
วิบูลย์สุข ตาลกุล / สุวัสสา ปั้นเหน่ง / กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
Wibunsuk Tankun / Suwatsa Panneng / Kanchana Wongsawat

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


ความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Readiness of Undergraduate Students in Business Computer Program of Sisaket Rajabhat University towards to AEC Labour Market
พนิดา พานิชกุล
Panida Panichkul

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การสร้างสรรค์ทรัพยากรธรณี แหล่งหินภูเขาไฟอำเภอลำนารายณ์ เพื่อเป็นเครื่องประดับ
The Creativity of Mineral Resource as Accessory from Lam Narai Volcanic Rock
อรุณี เจริญทรัพย์ / นิเวศ เผื่อนทิม / ชีวาพร คชฤทธิ์ / ศิริวรรณ ปัจฉิม
Arunee Charoensup / Niwet Puenthim / Cheewaporn Kotcharit / Siriwan Patchim

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
Qualification of Accounting Graduates form Faculty of Management Science,Buriram Rajabhat University based on Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF)
สุพัตรา รักการศิลป์ / เอมอร แสวงวโรตม์ / ฐิติพร วรฤทธิ์ / ผกามาศ มูลวันดี /แก้วมณี อุทิรัมย์ / ทิพย์สุดา ทาสีดำ
Supatra Rakkarnsil / Em-on Sawaengwarot / Titiporn walalite /Pakamat Moonwandee / Kaewmanee Utiram / ThipsudaThasedom

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Leadership Development according to the Principle of Buddhist Moral Code on Sangha Management in Muang District, Buriram Province
สุนันท์ เสนารัตน์
Sunan Senarat

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ เพื่อเป็นสินค้า สำหรับส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
Designing and Manufacturing Ceramic Souvenir Products as Products for Enhancing Tourism Potential of Buriram Province
กฤษดากร เชื่อมกลาง / วัชระ วชิรภัทรกุล / วีระ เนตราทิพย์ / ปราโมทย์ ปิ่นสกุล
Kritsadakon Chueamklang / Watchara Wachiraphatkun / Wira Nettrathip / Pramot Pinsakun

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และส่งเสริมการขาย
The design development of Dan-Kwian clay jewelry Products packing for entity creation and sale promotion
สุธิดา วรรธนะปกรณ์
Suthida Watthanapakon

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
Design and Development Product from Woven Reed Mats Case Study Women Handicrafts Group in Amphur Chaloem Phra Kiat Buriram Province
อัษฎางค์ รอไธสง
Assadang Rothaisong

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนํ้าแตงโม ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
Design and Development of Watermelon Juice Khaotaen Package Kaen Dong Subdistrict, Kaen Dong District, Buriram Province, Thailand
สินีนาฏ รามฤทธิ์ / ประสพพร อุดมทรัพย์ / เบญจมินท์ ภักชุมแสง
Sineenart Ramrit / Prasobporn Udomsapb / Benjamin Pakchumsaeng

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การพัฒนาเนื้อดิน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาแบบใบมีด
The Development of Clay Body in Ban Kruat District, Buriram Province for Utilizing in jiggering Pottery Product Forming
ปราโมทย์ ปิ่นสกุล / กฤษดากร เชื่อมกลาง
Pramot Pinsakun / Kritsadakon Chueamklang

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การออกแบบและพัฒนาลายผ้ามัดหมี่ใน จ.สุรินทร์ สำหรับสตรีวัยทำงาน
Design and Development of Ikat Pattern in Surin Province for Working Woman
เมธ์วดี พยัฆประโคน
Maywadee Phayakprakhon

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


การศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากเส้นใยกาบมะพร้าว
The project study and Design Furniture from Coconut Fiber
จักกฤษณ์ พนาลี / พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์ / ธีรภัทร์ รอดคลองตัน
Jakkrit Panalee / Punsak Phungpong / Teerapat Rodklongtan

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


บทปริทัศน์หนังสือ ([Book Review) “ทาง” รวมเรื่องสั้นชุด ‘ซ้ายผ่านศึก’: ตัวตน ตื่นรู้ สู่ทางเลือกของชีวิต
“Way” collection of short stories on left veteran: Awakening soul to the life choice
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
Bunsanoe Triwiset

อ่านบทความ | FULL PAPER DOWNLOAD


 

รมยสาร ปีที่14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559