ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
ศ.กีรติ บุญเจือ
ศ.ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์
รศ.ดร.สารภี วรรณตรง
รศ.ดร.แก้ว นวลฉวี
รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
รศ.พัฒนา ราชวงศ์
รศ.วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
รศ.ประชัน คะเนวัน
ผศ. ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกร
ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
ผศ.ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิประสิทธินันท์
ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
ผศ.ดร.โกวิทย์  พิมพวง
ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน
ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
Prof. Dr. Ni Ni Hlaing
Prof. Dr. Will Barratt
Prof. Dr. Leslie Barratt
Assoc. Prof. Dr. R. Michael Smith
Assoc. Prof. Dr. Lloyd Kornelsen
Assoc. Prof. Pham Thi Hong Nhung
Assoc. Prof. Dr. Arshad Abd Samad
Assoc. Prof. Dr. Bounpong Kaeorodom
Dr. Le Thi Huong
Dr. Ted Yu-Chung Liu
ราชบัณฑิต
ราชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Mandalay University Campus, Myanmar
Roi Et Rajabhat University, Thailand
Roi Et Rajabhat University, Thailand
Niagara University, U.S.A.
University of Winnipeg, Canada
Hue University College of Foreign Languages, Vietnam
Universiti Puttra Malaysia, Malaysia
Savannakhet University, Laos
Qiannan Normal University for Nationalities, China
National Pingtung University, Taiwan
   Editorial Board: