อัตราค่าตีพิมพ์

ค่าดำเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,000 บาท และถ้ามีความจำเป็นต้องส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณากลั่นกรอง ผู้เขียนต้องชำระค่าตรวจประเมินบทความเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 427-1-25989-1 ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรมยสาร ทางกองบรรณาธิการจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-25989-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

หมายเหตุ:โอนเสร็จแล้วขอความกรุณาถ่ายสลิปส่งมาที่

อีเมล์: jhusoc@bru.ac.th