ผศ.ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม บรรณาธิการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.คัมภีรภาพ อินทะนู ผู้ช่วยบรรณาธิการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสุรพงค์ กันถัด ประชาสัมพันธ์
 นางสาวจรัล อุ่นรัมย์ ศิลปกรรม – รูปเล่ม – ภาพประกอบ
คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม
ผศ.ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ กรรมการ
ผศ.ดร.กิ่งเเก้ว ปะติกังโข กรรมการ
ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร กรรมการ
ผศ.ธงรบ  ขุนสงคราม กรรมการ
ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ กรรมการ
ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ กรรมการ
ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด กรรมการ
อาจารย์จิรเดช  ประเสริฐศรี กรรมการ
อาจารย์จิรายุฑ ประเสริฐศรี กรรมการ
 อาจารย์ธงชัย สีโสภณ กรรมการ
 อาจารย์จินตนา  วัชรโพธิกร กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจรัลรัตน์  อุ่นรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ