ประกาศ

ขณะนี้กองบรรธิการ "มนุษยสังคมสาร" ได้ปรับเปลี่ยน การส่งบทความออนไลน์ โดยได้มาใช้ระบบของ Thaijo ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้มาตรฐานสากล จึงประกาศให้ผู้ที่จะส่งบทความ ให้ท่านเข้าไปส่งบทความ ตาม link ที่แจ้งนี้ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index