หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร