เจ้าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำาหนดออกปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม โดมิได้วางจำาหน่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ ภาษาวรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมืองวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสนับสนุนให้นักวิชาการทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ๆ
บทความทางวิชาการทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นในบทความต่างๆ ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ละท่าน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นชอบกับข้อคิดเห็นดังกล่าว.

Rommayasan is an Academic Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences,Buriram Rajabhat University, which has been published in three issues per year during January to April, May to August and September to December, free of cost, with the aim to disseminate a body of new knowlege on the following felds:• Language • Literary Work • Ethnography • Library Science
• Music • Dramatic Arts
• Law • Social Development
• Education • Politics
• Culture • Geography
• History • Fine Arts
In addition, it supports and provides an opportunity to a general scholar to publish the academic work and body of new knowledge. All articles in this Journal had been reviewed at least by two peer reviewers in the feld, and those opinions appeared in various articles are responsibility of each contributor, and the editorial board needs not agree with those opinions.